Všeobecné obchodní podmínky

Účastníci smluvního vztahu:
a) Prodejce: Discounts Prague Hotel, Cukrovarnická 1070/64, Střešovice, 162 00 Praha 6, jejím provozovatelem je Booking Analytics s.r.o., Cukrovarnická 1070/64, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČ: 03592570, DIČ: CZ03592570, zapsaná v OR 3. prosince 2014, C 233201 vedená u Městského soudu v Praze(dále jen „prodejce“).

b) Objednatel: jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“).

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Booking Analytics s.r.o. – provozovna Discounts Prague Hotel (dále jen „VOP“), je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v Discounts Prague Hotel, VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením Nabídky Prodejce, resp. Objednávky Objednatele/Klienta (dále jen „Nabídka“) – uznává Objednatel/Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech Prodejce (internetové stránky, prospekty, online cestovní kancelář). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v Ubytovacím poukazu (dále jen Voucher), který je objednateli zaslán elektronickou poštou. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve Voucheru. Prodejce je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, směnný kurz banky), změnit dohodnuté podmínky pobytu, případně pobyt bez náhrady a jakékoliv finanční kompenzace Objednateli zrušit.

Zrušení pobytu Zákazníkem (Objednatelem)

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem na adresu info@discountsprague.com. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u hotelu Discounts Prague Hotel se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný hotelu Discounts Prague Hotel anebo storno v hotelovém online rezervačním systému. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo hotelu Discounts Prague Hotel NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.

U skupin (tři pokoje a více) platí zvláštní storno podmínky, které jsou nedílnou součastí Nabídky pro skupinové zákazníky. Nabídku pro skupinové zákazníky zasílá Hotel na základě písemné poptávky tří a více pokojů.
Storno poptalek je 100%.
Nedojezd klienta
Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování, je rezervace stornována, pokud klient neuvede o změně datuma prijezdu.

Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru). Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace.
Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany Prodejce, jež jsou specifikovány v potvrzené Nabídce včetně těch, které byly objednány dodatečně.
V případě objednání pobytu přes rezervační formulář na webových stránkách www.discountsprague.com nebo v případě objednání služby na poslední chvíli, kdy již není možné postupovat podle postupu výše, je pobyt garantován kreditní/debetní kartou klienta, který prodejci poskytne o kartě bližší údaje (číslo karty, datum expirace).
Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet hotelu Discounts Prague Hotel, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura). Po dohodě s Prodejcem má Objednatel možnost zaplatit za poskytnuté služby převodem na bankovní učet podle faktury či platební kartou.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má Prodejce právo uplatnit po Objednateli vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení anebo zrušit rezervaci.

Garance rezervace:

rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 09:00 hod přištího dne po příjezdu hosta. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu je Klient povinnen oznámit tuto skutečnost předem.

Veškeré platby budou uskutečněny v českých korunach. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným ČNB platným ke dni poskytnutí služby.

Shromažďování a užití informací o klientech

a. Discounts Prague Hotel vede aktuální evidenci všech svých klientů obsahující osobní a důvěrná data, která zpracovává, a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem České republiky. Údaje zákazníkem zadané jsou zpracovány elektronicky a slouží pouze k rezervačním a administrativním účelům. Vaše osobní údaje nebudou použity žádným jiným způsobem bez Vašeho souhlasu a nebudou poskytnuty třetí straně.

b. Discounts Prague Hotel se zavazuje, že s údaji o klientovi vedenými v evidenci podle odstavce “a” bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených, či umožněných zákonem, nebo dohodnutých s klientem je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.

Reklamace

Reklamaci služeb poskytnutých Prodejcem je Objednatel povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené Nabídky zařizuje jeho objednávku, bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v provozovně Prodejce, příp. v písemné (elektronické) formě na adresu: info@discountsprague.com nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Jurisdikce a ochrana spotřebitele

a) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

b) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Ostatní ujednání

Není-li Prodejce při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není Objednavatel oprávněn uplatňovat vůči Prodejci žádné sankce či ekvivalentní nároky.

V Praze dne 15. 05. 2016
Booking Analytics s.r.o.